Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?

Биографии


Проф. Eрве льо Трьо
Старши научен сътрудник в Националния център за научни изследвания, директор на Лабораторията по динамична метереология, Париж, Франция

Проф. Eрве льо Трьо  е виден френски експерт по промените в климата и от 40 години работи като старши изследовател и политически консултант. Дейността му допринася за по-добро разбиране на влиянието на човешките дейности върху климата. Той е член на Националната академия на науките, работи като старши научен сътрудник в Националния център за научни изследвания, управлява Лабораторията за динамична метеорология и Лаплаския институт „Пиер-Симон”, който подпомага с експертиза Междуправителствения панел по измененията в климата. Проф. Eрве льо Трьо   е гост преподавател в редица престижни френски университети.


Любен Петров
Заместник-министър на икономиката на Република България

Любен Петров е заместник-министър на икономиката от 2014 одина. Между 2006 и 2011 г. е кмет на район Витоша в София. Висшето си образование получава в УНСС, специалност «Икономика и управление на индустрията». Завършил е Българското училище за политика «Димитър Паница». В периода от 2007 до 2011 е заместник-председател на Столична спортна асоциация, член и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, както и член на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Един от приоритетите в работата му са иновациите за икономически растеж и устойчиво развитие.

Кристоф да Лафарж
Изпълнителен директор, Шнейдер Електрик България

Кристоф да Лафарж се присъединява към Шнайдер Електрик през 1998 г., а от 2012 г. е изпълнителен директор  за България, Албания, Македония и Косово. Има магистърска степен по маркетинг от едно от най-престижните френски бизнес училища - ESSEC. През годините в Шнайдер Електрик работи на мениджърски позиции в отдели, отговарящи за  търговската политика, доставките, ценообразуването в различни региони -  Азия, Западна и Източна Европа. Кристоф да Лафарж има обширни познания за международните стратегии за развитие и въздействията на националните политики и регламенти  върху енергийните пазари и икономически дейности. 


Христо Христов
Изпълнителен директор, Институт по енергетика
 
Христо Христов участва в множество научни изследвания, проучвания и проекти в областта на планиране на развитието на енергетиката и хармонизиране на енергийното и екологично законодателство на България със законодателството на ЕС. Той е ръководител на екипа, провел Националното изследване по изменението на климата (1993-1998) и подготвил пет национални съобщения и два национални плана за действие по изменението на климата.  Христо Христов ръководи инвентаризациите на емисиите на парникови газове за периода 1988-2007 г., участва в изработването на мерките за намаляване на емисиите на парникови газове и на прогнозите за бъдещи емисии. Той е сред авторите на екологичните оценки на редица енергийни обекти и на националната енергийна стратегия.