шаблоны joomla

Понеделник, 01 Февруари 2021 22:22 Велизар Георгиев

Проектът цели да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база, мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в България. Проектът е насочен към и всички заинтересовани страни в процеса, като основните целеви групи са граждански и правозащитни организации, Министерство на правосъдието, органи на съдебната власт и професионални организации. За да постигне заложените цели дейностите, проектът е разработен в три насоки: проучване, което обхваща преглед на документи и обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на 6 фокус групи; анализ, който включва обработка и анализ на събраната информация, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, социологически и медиен анализ; комуникационна кампания.  Очакваните резултати от проекта са изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата в детското правосъдие, разработени инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността, създадена мрежа за граждански мониторинг.

 

eu_sefdown_sait                                                                                                     good_governement_sait

 
Петък, 15 Януари 2021 10:56 Велизар Георгиев

Проект „EU COOLтура"  ще бъде реализиран от Българско училище за политика „Димитър Паница" в периода януари  - октомври 2021 г. Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) и основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. Основната и специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез реализация на онлайн ателиета и уъркшопове за младежи по темите ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, образование чрез свободно движение и обмен в епоха на „Ковид-19", ресурси в подкрепа на културното многообразие.

Успешното изпълнение на „EU COOLтура" ще даде информация на младите хора в България за ЕП, ще ги ангажира по-тясно към делата на ЕС чрез присъединяването им към общността „together.eu".

 

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 
Четвъртък, 13 Февруари 2020 16:05 Велизар Георгиев

Целта на проекта „Платформа за иновации в биологичното земеделие" е да увеличи знанията на доставчиците на курсове за възрастни относно биологично производство, маркетинг и брандиране на продукти чрез нова и иновативна учебна програма. В него, Българското училище за политика „Димитър Паница", си партнира с водещата организация „Център за стратегически изследвания и документация " (Северна Македония), „Сърбия Органика" (Сърбия), „Еко Задар" (Хърватска), „Македония Експорт" (Северна Македония) и „Добра земя" (Северна Македония.) Проектът се финансира от програма „Еразъм +" на Европейската комисия (ключово действие 2 - KA 204 - Стратегически партньорства за образование на възрастни).

 
Понеделник, 07 Април 2014 17:44 Велизар Георгиев

Ежегодно Съветът на Европа подпомага програмите на 24 училища, включени в Асоциацията на училищата по политически науки. В рамките на този проект той съфинансира и част от семинарите на Националната програма “Управленски умения” на Българското училище по политика “Димитър Паница”. В програмата всяка година се обучават 40 участника от партиите, представени в Националния и Европейския парламент, както и обществени лидери от неправителствения сектор в България. Всяка есен Съветът на Европа организира Световния форум по демокрация в Страсбург и финансира участието на настоящи випускници на 24-те училища от мрежата, които се срещат, за да обменят опит и идеи помежду си.