Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство

За проекта

Демокрацията и доброто управление в една държава в голяма степен се определят от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Необходимо условие за това участие са ясните и прозрачни процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство при изработването и прилагането на публичните политики. В България съществуват 75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики. В повечето случаи не е ясно как се избират членовете на съществуващите консултативни съвети, как функционират самите съвети, какви проблеми обсъждат, до какви предложения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите.  Част от проблема е, че законите или други нормативни актове, които предвиждат гражданско участие в консултативни и други обществени органи, не са регламентирали критериите, на базата на които се излъчват гражданските представители.

Въпросът за конституирането и функционирането на консултативните органи с гражданско участие има две страни: първо - как е гарантирано правото на гражданските представители да участват в тях и второ - как е дефинирана отговорността, която те носят при такова участие. Целта на проекта е въз основа на задълбочено проучване да предложи модели за легитимно гражданско участие във вземането на решения, които да гарантират равнопоставен и прозрачен избор на гражданските организации, откритост на тяхната дейност, строга отчетност пред гражданите и отговорност за вземаните решения. Проектът е насочен към въвеждане на добри практики за гражданско участие в България, като крайният резултат е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики.   

Съществуването на консултативни органи, в които гражданското представителство да е легитимно, и на ефективни онлайн форми на гражданско участие у нас е гаранция, че намерените решения по обществено важни въпроси ще са прозрачни и устойчиви, тъй като в изработването им ще се включват всички заинтересовани страни. Това ще допринесе за укрепване на гражданското общество и за утвърждаването му като пълноправен участник при изработване на публични политики.


Основни дейности по проекта
Предвидени са два анализа – на съществуващите консултативни/ обществени органи и онлайн форми на гражданско участие в България и на европейските практики и модели за конституиране и функциониране на такива органи и форми. 
Въз основа на сравнението между тях ще бъдат изведени един или няколко модела, които могат да бъдат прилагани у нас. Ще се търсят нови за българската практика решения, като изведените модели трябва да гарантират устойчивото функциониране на такъв тип съвети и консултативни форми, както и включването на заинтересованите страни и активното гражданско участие.
За споделяне на натрупаното знание и за обсъждане на предлаганите модели ще бъде организирана кръгла маса със заинтересованите страни, неправителствени организации, представители на законодателната и на изпълнителната власт, на политическите партии и медиите. В рамките на дискусията ще бъдат представени подходящите за страната ни модели. 
За популяризирането на добри практики и модели за конституиране и функциониране на консултативни органи и онлайн форми на гражданско участие ще бъде създадена база-данни с добри практики, която ще е публично достъпна на специална интернет страница на проекта и чиято цел е да подпомогне в работата им неправителствените организации, централната и местните власти.
За същите целеви групи ще бъде изработен и наръчник „Защо и как да създадем консултативен съвет с гражданско участие?”, който да се използва в случаите, когато се създават нови консултативни органи на различните  равнища на управление. 
Ще бъдат организирани и поредица дейности, свързани с публичността на проекта.

Целеви групи
Основните целеви групи са вземащите решения и неправителствени организации, а допълнителните – медии и неформални граждански групи.

Период на изпълнение
януари 2014 – юли 2015

Резултати от проекта 
•    Предложени работещи модели на консултативни съвети и онлайн форми на гражданско участие, които да бъдат прилагани в България
•    Създаване на база-данни с добри практики, които могат до бъдат ползвани от вземащите решения на местно и национално равнище
•    Повишаване на легитимността на гражданското представителство и като следствие по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики.


Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.