Лятната академия  за развитие на демокрацията чрез културна дипломация - споделяне на опит между училищата за политика в България, Мароко и Тунис (2014г.)

ПартньориБългарско училище за политика "Димитър Паница"

Българското училище за политика “Димитър Паница” (БУП) е създадено през 2001 година и е част от мрежата на училищата по политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която участват 21 организации от Централна и Източна Европа, Кавказ и Южното Средиземноморие. Мисията на училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.
БУП има дългогодишен опит в няколко основни направления. Чрез обучителните си програми се стреми да насърчи процесите на демократизация в България, страните от Западните Балкани и Северна Африка.
В Националната програма „Управленски умения“ се обучават заедно обществени и политически лидери от парламентарно представените партии, НПО, централната и местната администрация, браншови организации, магистрати. Обучението цели обществен дебат по важни теми като принципи на ефективно и етично  управление, прозрачност и отчетност,  върховенство на закона. БУП поддържа мрежа от над 500 завършили Националната програма, като подпомага работата им по обществено важни каузи.
От 2003  до 2011 година повече от 200 млади политически и граждански лидери от страните от Югоизточна Европа преминаха през Регионалната програма "Политическият дебат в Югоизточна Европа", като целта беше да се насърчи транснационален конструктивен диалог по общи за региона проблеми.
Училището работи активно и в страните от Северна Африка. Тунизийското училище за политика бе създадено с подкрепата на БУП и използва българската методология.  Българското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко имат стратегическо споразумение за сътрудничество и обмяна на експертиза. Благодарение на  българския опит бе подпомогнато създаването на Гражданското и политическо училище в Яунде, Камерун.
Българското училище за политика „Димитър Паница “ работи за повишаване на гражданското участие в обществения живот на България като изследва формите на обществен контрол върху институциите и подпомага информирания избор на гражданите чрез различни инициативи и онлайн средства.  БУП реализира проекти в сферата на борбата с климатичните промени, повишаване на енергийната ефективност, устойчивия нисковъглероден растеж на икономиката.   Училището има многогодишна традиция и в областта на филантропията. За БУП   благотворителността е ценност, която трябва да бъде възпитавана сред младите българи. Училището поставя на публично обсъждане проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас, и работи за възраждане на филантропските традиции.


Гражданско училище за политически науки в Мароко

Гражданското училище за политически науки в Мароко e основано през декември 2012  г.  с цел да подпомага марокански лидери, които участват активно в обществения и политически живот.
Училището е учредено от 40 национални и регионални неправителствени организации, които работят в различни сфери на демократичното управление и правата на човека. Акцент в дейността му е обучението на млади марокански лидери в областта на националните публични политики и по въпроси, свързани с предизвикателствата за прилагане на новата конституция на страната. Училището се стреми да създаде условия за дебат, да свърже теоретичните знания  и практическите умения, да преведе политическите процеси  на разбираем език.
Всяка година в обучението, които провежда училището, се включват 30  участника – мъже и жени, от всички райони на страната. Обучението преминава под формата на семинари, кръгли маси и конференции. Канят се национални и международни експерти с различен опит.
Мисията на училището е да подпомогне развитието на млади лидери от партиите, синдикатите, неправителствените  организации, държавната и местната администрация, и така да  стимулира общественият дебат, свързан с  човешките права и демократизацията.
Училището е член на Асоциацията  на  училищата  по политически науки и е част от усилията на Съвета на Европа за подпомагане на демократичните реформи  в Южното Средиземноморие.


Тунизийско училище за политика (ТУП)

Тунизийското училище за политика е съвместна инициатива на Холандския институт за многопартийна демокрация, ДЕМО Финландия, Българско училище за политика “Димитър Паница” и Центъра за Средиземноморски и международни изследвания.

Основната му цел е да подпомогне демократизацията на страната и участието на младите в политическия живот на Тунис. Изхождайки от тази основна цел, специфичната задача е чрез обучение да се повишат капацитетът и компетентностите на политически активните младежи. Тунизийско училище за политика организира курсове, които дават на млади политически лидери от различни партии по-задълбочени познания за многопартийната система и за демократичните практики. Курсовете им осигуряват необходимите компетентност и инструменти, с които да влияят по ефективен начин на политическите решения.

Общата методология на ТУП се базира на ангажирането на всички партии в подкрепа на развитието на тунизийската демократична система и на развиването на способностите на избраната целева група на младите политици. Междупартийният подход  стимулира конструктивното участие и комуникацията между различните политически партии, които ще бъдат ключови за демократичния преход и стабилността на Тунис в дългосрочен план.

1.    Създаване на цикъл обучение на млади тунизийски политици от различни партии
Предвидени са пет сесии за обучение за две групи през всяка календарна година /около 80 млади политици на година/. Сред участниците в ТУП 40 % са жени и 60% мъже. Около 10% от участниците са депутати от Националната конституционна асамблея.

2.    Споделяне на ефикасни инструменти за повлияване на политическите решения
В добавка към тематичните семинари, всеки курс се състои от 4-6 ателиета, свързани с необходимите инструменти, чрез които се влияе по-ефикасно на политическите решения. В обучението са включени също политически дебати, механизми за контакти с медии, преговори, засилване на доверието и стратегии за политически кампании.

                             

Училища по политически науки към Съвета на Европа

 Изграждане на нова демократична политическа култура

В продължение на двадесет години училищата по политически науки към Съвета на Европа се развиват и осигуряват обучение на ново поколение лидери, като по този начин подпомагат изграждането на модерна демократична политическа култура. Днес съществуват училища в Централна, Източна и Югоизточна Европа, в държавите от Южен Кавказ и част от района Магреб, Северна Африка.
Училищата по политически науки са място, където се окуражават откритият и честен диалог и обменът на идеи между младите лидери   в сферите на политиката, икономиката, социалните дейности, медиите, културата и околната среда. В семинарите и другите събития на училищата са заложени основно теми, свързани с демокрацията, върховенството на закона и човешките права.
Участниците са подбрани от различни политически партии, държавната администрация, неправителствения сектор. По този начин училищата осигуряват рядка възможност заинтересовани лица от всички сфери на обществото да бъдат събрани на едно място и да дебатират помежду си. В някои държави училищата по политически науки са единственият форум, където подобен диалог е възможен.

Голям успех за Съвета на Европа

Жизнеността на европейския демократичен модел е изправена пред множество предизвикателства като политически екстремизъм, популизъм, влиянието на икономическата и финансовата криза, апатия към изборния процес и политическа стагнация. Отговорът на тези заплахи е изключително важен за Съвета на Европа и училищата по политически науки са надеждни и активни партньори, тъй като  активно отстояват и разпространяват ценностите, насърчавани от организацията.
В същото време Съветът на Европа осигурява на училищата патронаж, което им позволява да се придържат към високите стандарти, препоръчвани от организацията. Това е от ключово значение в страни, където училищата могат да бъдат обект на политически натиск.
Заради това важно сътрудничество Съветът на министрите на организацията определи   училищата по политически науки като приоритет за Съвета на Европа. Непрекъснато се полагат усилия за интегрирането на училищата и в други проекти и програми на организацията като разработване на стандарти, мониторинг, изграждане на капацитет, както и включването им  в дейности на Парламентарната асамблея и на Конгреса на местните и регионалните власти.

Ефективна и разрастваща се мрежа

Мрежата на училищата по политически науки е създадена от Съвета на Европа през 2005 г. и в момента е една от най-успешните и добре функциониращи европейски мрежи за обучение по демократично лидерство. Мрежата укрепва връзките между отделните училища и между организациите и Съвета на Европа, като им позволява да си сътрудничат в единна общност от интереси и същевременно запазва тяхната специфика и самостоятелност.

Асоциацията на училищата по политически науки: една мрежа за демокрация в 21 век

През 2008 г. директорите на училищата по политически науки основават Европейската асоциация на училищата по политически науки с цел да засилят връзките между организациите и да стимулират развитието на мрежата. Разполагайки с обща правна рамка, училищата вече имат инструмент, който позволява на мрежата да говори в единен глас.
Асоциацията играе важна роля за подкрепата на мрежата от завършили училищата. Сайтът на асоциация се е превърнал във важно място за комуникация между бивши и настоящи възпитаниците.


Подпомагане на демократичния процес в Южното партньорство

„Арабската пролет” показа значението на политиката на Съвета на Европа спрямо неговите съседи. Развитието на Тунис и останалите страни от региона постави на дневен ред фундаменталните теми за човешките права, върховенството на закона и демокрацията, които са в центъра на дейностите на Съвета на Европа. В този контекст страните от Южното партньорство ясно заявиха интереса си за подобряване на сътрудничеството със Съвета на Европа чрез идентифициране на приоритетните области на това сътрудничество.
Тези инициативи повишиха нуждата от преглед на съществуващите отношения и политики на Съвета на Европа към неговите съседи и за дефинирането на ясни стратегически приоритети как тези взаимоотношения да се развиват в бъдеще.
Както Съветът на Европа, така и Европейският съюз споделят една и съща цел – да разпространяват демократичните ценности и принципи и да работят за зачитане на човешкото достойнство в региона. Двете организации са ясно решени да подкрепят демократичните промени в тези страни чрез съгласуван подход и в синергия с останалите водещи актьори в региона. От няколко години Съветът на Европа работи със страните от Северна Африка и Близкия изток за задържане на постиженията на Арабската пролет в определени сфери.
През януари 2012 г. 4.8 милиона евро бяха отпуснати по програма „Подпомагане на демократичните реформи в Южното партньорство”, финансирана от Европейския съюз и изпълнявана от Съвета на Европа.
Южна програма
Обявена през януари 2012 г. 3-годишната програма цели да подкрепи демократичните и политически реформи в страните от Южното Средиземноморие. Програмата се фокусира върху 4 специфични цели:
1. Подпомагане на ефикасността и независимостта на съдебната власт чрез подобряване на съдилищата и подкрепа на съдебната реформа, основавайки се на стандартите на Съвета на Европа в областта.
2. Насърчаване на доброто управление чрез превенция на корупцията и прането на пари на базата на релевантните стандарти, механизми и инструменти на Съвета на Европа и подобряване на базовата рамка на регионалното сътрудничество.
3. Повишаване и защита правата на човека, в частност чрез превенция и контрол на трафика на хора, в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на хора и другите международни стандарти.
4. Насърчаване на демократичните ценности в региона чрез надграждане на съществуващите мрежи на Съвета на Европа, като тези, изградени от Център „Север - Юг”, отдела за младежки дейности, групата „Помпиду”, Венецианската комисия, училищата по политически науки и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Областите на сътрудничество със страните от Южното партньорство са определени в съответствие със специфичните нужди на всяка страна и на базата на споделените ценности на защита на човешките права, върховенството на закона и демокрацията. Дейностите в региона се осъществяват в периода 2012 – 2014.