шаблоны joomla

Архив проекти

Българското училище за политика „Димитър Паница" и Посолството на Република Франция в София организират кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?" Събитието ще се състои на 12.11.2015 от 18:30 часа във Френския културен институт.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Проектът „Чисти решения за мръсния въздух" предвижда обучителна програма, в която ще включим представители на областната и общинската администрация, представители на граждански организации и лидери на общественото мнение от най - засегнатите общини. Целта е да се подобри информираността на новоизбраната местна власт – представители на областната администрация, кметове, ресорни зам.-кметове, експерти и др. и да се увеличи гражданското участие при формулирането на политики за борба с мръсния въздух и вредните му ефекти. Проектът предвижда и мерки за информиране и въвличане на местните общности при решаването на проблема. Крайни ползватели на проекта ще са жителите на 4те най-засегнати града.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.


active_citizens_fund_e1571929162228

 

 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Целта на проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко" е да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът се финансира от Международната организация на франкофонията.

През първата година на проекта беше направено документално проучване на женското участие в политическия и обществения живот, което анализира извършените към момента марокански и международни изследвания. Бяха определени организациите, които работят в сферата на женското участие – неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии, с представителите на които беше проведена фокус-група за предизвикателствата пред включването на жените в политиката и гражданския сектор. Целта на фокус-групата беше да тества и допълни изводите от проучването.

 На база на анализите през втората година на проекта ще бъде направена обучителна матрица, която да обхване знанията и уменията, необходими за изграждане на капацитет в неправителствените организации, които се занимават с женски въпроси, както и в женските крила на политическите партии. Матрицата ще е основата за създаването на  три взаимосвързани обучителни програми, които ще комбинират лекции и практически казуси в области, ключови за овластяване на жените. Към програмите ще бъде изработен и наръчник с обучителни материали за обучители.

 

Проектът „На фокус: Децата на България" се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница" (БУП) и се финансира от Фондация „ОУК". Той започна месеци след успешното приключване на проект „Гласът на българските деца" (2016-2020 г.) и е негово продължение.

„На фокус: Децата на България" има за цел да поставя и държи на първите места в дневния ред на политическите и гражданските лидери на България проблемите на децата на страната ни, както и да повиши капацитета на хора, които работят в сферата на политиките и услугите за деца по места.

 

Целта на проекта е да повиши обществената осведоменост за процеса на присъединяване и интеграция към ЕС, ценностите на ЕС и ключовите институции сред младите хора в Албания. Това ще подобри техните знания за въздействието на процеса на интеграция върху тяхното бъдеще.

Проектът се осъществява от „Месдеу център" към Средиземноморския университет в Албания в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница". Финансира се от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС ИПП II 2014 г.

 

Проектът „Активни граждани - проспериращи общини" се финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще се изпълнява от януари 2019 до юни 2020 година. Неговата цел е по-ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по-активното гражданско участие.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

eu_sefdown_sait                                                                                                     good_governement_sait

 

„Изграждай мостове за промяна" e проект на сдружение „Нов път" - Хайредин, който се осъществява в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница" и Академията за човешки права, Норвегия. Той е продължение на успешно реализирания проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми" (2015-2016г.). Проектът „Изграждай мостове за промяна" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 89 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да се увеличи броя на представители на уязвими групи, които да бъдат овластени чрез обучение в застъпничество, така че да се опитат да решат конкретни проблеми на местните си общности.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

active_citizens_fund_e1571929162228


 

Основната цел на проекта „Европа те чува. Гласувай!" е да информира българската младеж за добавената стойност на постиженията на ЕС и на ЕП, важността на европейските избори и на участието в демократичния процес чрез гласуване. Целевата група на проекта са млади хора на възраст 18-29 години, в градовете и селските райони, студенти и работеща младеж, млади жени, малцинства, гласуващи за първи път от всички горепосочени групи. Проектът се финансира от Европейския парламент.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион ще събере на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години, завършили Националните програми на  Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се осъществява с подкрепата на Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Основната цел на академията е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Водещата тема на тазгодишното издание е „Сигурност и култура”. Обучението ще се проведе в България от 2 до 7 юни 2015 година.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика "Димитър Паница", която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко.Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя  събра на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години от Мароко, Тунис и България, насърчи конструктивния трансграничен диалог и спомага създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Северна Африка и Европа. Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.Лятната академия се подкрепя от Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие" (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Настоящата Лятна академия е логично продължение на успешните издания,проведени през 2014 и 2015 г. Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е„Демокрация и образование".


Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

Обучението е съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското училище и се осъществява с финансовата подкрепа на  Мрежата на училищата за политически науки към Съвета на Европа.  То се проведе в София, България, в периода 1 – 7 декември 2014 г. и в него участваха 6 завършили Украинското училище за политически науки. Използван бе методът за интензивно обучение на възрастни.

Целта на проекта е да предаде тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за политически науки.  

Повече информация за обучението можете да намерите тук

 

В рамките на проекта ще бъде създаден „Гражданомер" - интерактивна интернет страница, свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание, ще може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател... Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.

Целта на проекта е да измери равнището на знанията на хората за техните граждански права и да засили желанието им за активно участие в процеса на вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване на информираността и гражданско образование.

Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

 

Проектът "Заедно за правата на ЛГБТИ в България" ще повиши чувствителността към многоoбразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България сред учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и родители на ЛГБТИ младежи. Като основен резултат се очаква повишена нетърпимост към дискриминацията и мобилизиране на съюзници към движението за равнопоставеност на ЛГБТИ хората у нас.

Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи", Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница", Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", Фондация „Глас България" и Младежка ЛГБТ Организация „Действие". Партньорите по проекта, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България.

 

Проектът „Гласът на българските деца" се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница" и се финансира от Фондация "Оук". Той ще се осъществява от 2016 до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процеса на формулиране и прилагане на адекватни детски политики и да подпомогне въвеждането на добри практики за разрешаване на актуални проблеми. Той е насочен към политическите и гражданските лидери, допринасящи за формирането на детските политики. Целта ни е българските деца да се чувстват сигурни и защитени, и техният глас да бъде чут от управляващите.

 

Целта на проекта е да анализира обществената среда като стъпва на експертното знание и професионален опит на завършили Българското училище за политика "Димитър Паница". Той е насочен към цялата общност на завършилите БУП. Това са над 600 човека, които се занимават професионално с политика, представители на неправителствения сектор и браншови организации, магистрати. Това са лидери на общественото мнение, които могат пряко и косвено да влияят на публичните политики и процесите в обществено-политическия живот.

На базата на анализа на обществената среда и нейните дефицити ще бъдат определени три ключови области, които са проблемни за България. Те ще бъдат проучени задълбочено, а екипи от завършили училището, които ще работят по проблемите, ще предложат мерки за преодоляване на недостатъците и политики за реформи. Трите ключови области и перспективите за развитието им ще бъдат обсъждани както със завършилите, така и с настоящите участници в Националната програма „Управленски умения". Анализът ще помогне за развитие на програмите за обучение на БУП, както и за усъвършенстване на работата на училището с общността на завършилите.

Проектът се осъществява от Българското училище за политика „ Димитър Паница" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България" и ще продължи 21 месеца.

 

„Европа и аз" е проект на Българското училище за политика „Димитър Паница", чиято цел е да повиши информираността и заинтересоваността на българската публика за ролята и работата на Европейския парламент.Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския парламент и ще продължи до края на юни 2017 г. Целевата група на проекта е младежи между 16 и 29 години.

Проектът предвижда дебати между евродепутати и младежи в три български университета по теми като „Ролята на свободните медии в европейския контекст", "Новите технологии и влиянието им върху живота и работата на хората", както и „Готови ли сте за собствен бизнес". По време на срещите българските евродепутати ще формулират посланията си в контекста на възможностите и перспективите, които предоставя Европейския съюз за младите хора.

Български евродепутати ще бъдат поканени да споделят своите приоритети и в рамките на Националната програма "Управленски умения" на БУП.

В началото на пролетта ще се проведе фотоконкурс за младежи на тема „Това е моята Европа". Професионално жури ще оцени творбите на младите фотографи, а най-добрите снимки ще бъдат показани на специална изложба.

Финалното събитие по проекта ще е дискусия „Ще гласувам ли на евроизборите и защо?". На него евродепутати ще отговарят на въпросите на младите хора.

Повече информация можете да прочетете тук.

 

Страница 1 от 4

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>