шаблоны joomla

Понеделник, 05 Юли 2021 14:19 Велизар Георгиев

Общата цел на проекта „Активна младеж за проспериращи общества“ е да насърчи по-силно регионално сътрудничество между младите хора чрез идентифициране на нови свързващи теми, основани на стратегията на ЕС за младежта, които в дългосрочен план могат да бъдат решени по иновативен начин.

Краткосрочни цели:

1. Да се ​​развият предприемачески, лидерски и управленчески умения у младите хора от региона.

2. Да се насърчи трансграничния конструктивен диалог и да се създадат транснационални мрежи сред младежта в Югоизточна Европа за справяне с ключови политически и социални проблеми, свързани с младите хора и младежката ангажираност в региона.

3. Да се обмени информация за добри практики и да се разработят модели на двустранни и многостранни проекти за сътрудничество в региона.

Проектът се изпълнява от Българското училище за политика „Димитри Паница“ в партньорство със Средиземноморския университет в Албания (Албания), Института за политика за развитие (Косово) и „Форум CSRD“ (Северна Македония). Подкрепя се от Европейския съюз чрез програма Еразъм +.

 

logo_erasum_saitThis project has received funding from the European Union’s Erasmus+ program. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
Четвъртък, 06 Май 2021 14:52 Велизар Георгиев

Целта на проекта „Agripol” е да проектира учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че на темите за устойчивост и опазване на ресурсите да се отдаде по-голямо значение. В него българското училище за политика "Димитър Паница" си партнира с водещата организация Лайбницки Университет Хановер (Германия), Аграрен университет Пловдив (България), Университетския колеж по селскостопанска и екологична педагогика (Австрия), Демократичен център Виена (Австрия), Колеж по селско стопанство Холабрун (Австрия), Институт Пеко (Германия), Професионална гимназия Едмунда Янковского (Полша). Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия (Ключово действие 2 - KA 202 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики).

 
Понеделник, 01 Февруари 2021 22:22 Велизар Георгиев

Проектът цели да осигури данни и информация за продължаващата реформа в детското правосъдие в България, като насърчи активността на НПО, медии и граждански активисти за граждански мониторинг на усилията за възстановително правосъдие за деца. На тази база, мултидисциплинарният екип по проекта ще направи анализ на заинтересованите страни за успехите и неуспехите на детското правосъдие в България. Проектът е насочен към и всички заинтересовани страни в процеса, като основните целеви групи са граждански и правозащитни организации, Министерство на правосъдието, органи на съдебната власт и професионални организации. За да постигне заложените цели дейностите, проектът е разработен в три насоки: проучване, което обхваща преглед на документи и обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на 6 фокус групи; анализ, който включва обработка и анализ на събраната информация, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, социологически и медиен анализ; комуникационна кампания.  Очакваните резултати от проекта са изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата в детското правосъдие, разработени инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността, създадена мрежа за граждански мониторинг.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

 

 

eu_sefdown_sait                                                                                                     good_governement_sait

 
Петък, 15 Януари 2021 10:56 Велизар Георгиев

Проект „EU COOLтура"  ще бъде реализиран от Българско училище за политика „Димитър Паница" в периода януари  - октомври 2021 г. Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) и основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на Европейския съюз(ЕС), за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. Основната и специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез реализация на онлайн ателиета и уъркшопове за младежи по темите ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, образование чрез свободно движение и обмен в епоха на „Ковид-19", ресурси в подкрепа на културното многообразие.

Успешното изпълнение на „EU COOLтура" ще даде информация на младите хора в България за ЕП, ще ги ангажира по-тясно към делата на ЕС чрез присъединяването им към общността „together.eu".

 

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 
Четвъртък, 13 Февруари 2020 16:05 Велизар Георгиев

Целта на проекта „Платформа за иновации в биологичното земеделие" е да увеличи знанията на доставчиците на курсове за възрастни относно биологично производство, маркетинг и брандиране на продукти чрез нова и иновативна учебна програма. В него, Българското училище за политика „Димитър Паница", си партнира с водещата организация „Център за стратегически изследвания и документация " (Северна Македония), „Сърбия Органика" (Сърбия), „Еко Задар" (Хърватска), „Македония Експорт" (Северна Македония) и „Добра земя" (Северна Македония.) Проектът се финансира от програма „Еразъм +" на Европейската комисия (ключово действие 2 - KA 204 - Стратегически партньорства за образование на възрастни).

 
Понеделник, 07 Април 2014 17:44 Велизар Георгиев

Ежегодно Съветът на Европа подпомага програмите на 24 училища, включени в Асоциацията на училищата по политически науки. В рамките на този проект той съфинансира и част от семинарите на Националната програма “Управленски умения” на Българското училище по политика “Димитър Паница”. В програмата всяка година се обучават 40 участника от партиите, представени в Националния и Европейския парламент, както и обществени лидери от неправителствения сектор в България. Всяка есен Съветът на Европа организира Световния форум по демокрация в Страсбург и финансира участието на настоящи випускници на 24-те училища от мрежата, които се срещат, за да обменят опит и идеи помежду си.