Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство

Демокрацията и доброто управление в голяма степен се определят от активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Необходимо условие за това са ясните и прозрачни процедури. Независимо че в България съществуват  75 консултативни съвета, които трябва да консултират изпълнителната власт, в повечето случаи не е ясно как се избират техните членове, как функционират самите съвети, до какви предложения и решения стигат и как се отчитат за дейността си пред гражданите. Целта на проекта е да анализира ситуацията у нас и да проучи опита на десет държави в Европа, като на тази база предложи модели за създаване и функциониране на обществени/консултативни съвети и други форми за гражданско участие.

Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.